Allgemeine Geschäftsbedingungen

Sales to commercial customers only

(Stand per 12.10.2006)

Art. 1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door koper en/of opdrachtgever gehanteerde voorwaarden Afwijkende voorwaarden en/of bepalingen zijn slechts van toepassing voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventuele schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden, kan de koper en/of opdrachtgever geen recht ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

1.3. Indien enige bepaling in deze voorwaarden dan wel in de met koper en/of opdrachtgever gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, heeft TTEC het recht om daarvoor in de plaats te stellen een, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, voor de koper en/of opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.

Art. 2 Aanbieding en overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

2.2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, prospectussen, catalogi alsmede andere door TTEC verstrekte gegevens binden haar niet

2.3. Een overeenkomst komt tot stand indien TTEC de opdracht en/of de aanvaarding van het aanbod na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen door het verzenden van de goederen binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling.

2.4. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen door werknemers van TTEC, binden TTEC niet, dan nadat en voor zover zij door TTEC schriftelijk zijn bevestigd.

2.5. De door TTEC in het kader van een aanbod ter beschikking gestelde stukken blijven eigendom van TTEC. Aan derden mogen deze slechts na toestemming van TTEC ter beschikking gesteld worden. Alle dergelijke stukken en tekeningen dienen indien een overeenkomst niet tot stand komt ongevraagd en direct aan TTEC geretourneerd te worden.

Art. 3 Prijs

3.1. Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de opgegeven prijzen voor levering af magazijn.

3.2. De prijzen van de apparatuur zijn inclusief de gebruikelijke verpakkingskosten. Verlangt de koper en/of opdrachtgever een speciale verpakking, dan zijn de extra kosten voor zijn rekening.

3.3. Indien na het aanbod en/of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (bv. door verhoging van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieksprijzen e.d.) is TTEC gerechtigd in het aanbod vermelde en/of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.4. Eventuele installatie- en montagekosten zijn niet in de prijs begrepen. Deze kosten worden volgens onze kosten (service) prijslijst berekend. 3.5. Bestellingen beneden € 150,-- krijgen een toeslag van € 9,-- voor administratie- en verpakkingskosten.

Art. 4 Aflevering

4.1. Opgegeven verzend- of leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en binden TTEC niet. TTEC zal echter al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

4.2. TTEC is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens overschrijding van de opgegeven verzend- of leverdatum, indien de koper en/of opdrachtgever TTEC per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, waarin de koper en/of opdrachtgever TTEC een termijn van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven verzend- of leverdatum moet gunnen teneinde alsnog aan haar verplichting te voldoen. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de opgegeven verzend- of leverdatum wordt overschreden vanwege omstandigheden die de levering belemmeren en die door TTEC niet kunnen worden beïnvloed.

4.3. De transportkosten zijn voor rekening van koper en/of opdrachtgever vanaf ons magazijn. Voor alle door TTEC geleverde goederen wordt een transportverzekering afgesloten. Transportschade wordt in het kader van onze transportverzekering slechts vergoed, indien de schade ons of de transporteur ten hoogste binnen 6 werkdagen na aflevering van de goederen of bij zogenaamde verborgen gebreken binnen 6 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld wordt.

4.4. De koper en/of opdrachtgever is verplicht de zaken terstond na aankomst op het door hem aangewezen adres in ontvangst te nemen of te doen nemen. De ontvangst van de goederen dient schriftelijk bevestigd te worden. Neemt de koper en/of opdrachtgever de goederen niet in ontvangst dan is hij zonder aanmaning en zonder verdere ingebrekestelling verplicht tot vergoeding van de hierdoor ontstane schade.

4.5. Een beroep van koper en/of opdrachtgever inhoudende dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan jegens TTEC niet worden ingeroepen indien dit niet door koper en/of opdrachtgever binnen 6 werkdagen na aflevering aan TTEC is medegedeeld. Het bewijs dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoord dient door koper en/of opdrachtgever geleverd te worden.

Art. 5 Betaling

5.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen betalingen, ook bij deelleveringen, binnen 14 dagen te geschieden.

5.2. Bij een eerste bestelling of bij overschrijding van de overeengekomen kredietlimiet kan vooruitbetaling of een rembourszending geëist worden. Bij retourzending van goederen ter reparatie alsmede bij bestellingen van kleine hoeveelheden zoals genoemd onder punt 3.5 behouden wij ons het recht voor tot verzending onder rembours. Indien de koper en/of opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag. Alle op de invordering vallende kosten waaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de koper en/of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,--.

5.3. Indien de koper en/of opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens TTEC niet nakomt, is TTEC bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de daardoor geleden schade.

5.4. TTEC is steeds gerechtigd, alvorens haar verplichtingen na te komen, na haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de koper en/of opdrachtgever, indien naar het oordeel van TTEC de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de koper en/of opdrachtgever om de verlangde zekerheden te stellen, geeft TTEC het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen dan wel buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

5.5. De gehele koopprijs is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de koper en/of opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de koper en/of opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Onder deze omstandigheden is TTEC bovendien gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van TTEC op vergoeding van daardoor geleden schade.

Art. 6 Softwarelicenties

6.1. De koper en/of opdrachtgever mag de softwareproducten die hij van TTEC verkrijgt alsmede de daarbij behorende documentatie slechts op grond van een softwarelicentie benutten die door TTEC verstrekt wordt nadat ter zake door TTEC met de koper en/of opdrachtgever een softwarelicentie-overeenkomst gesloten is; een dergelijke overeenkomst komt eerst tot stand nadat TTEC de daartoe strekkende aanvraag van de koper en/of opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd heeft.

6.2. Indien TTEC een aanvraag van de koper en/of opdrachtgever tot het verstrekken van een softwarelicentie zonder informatiedrager schriftelijk accepteert, verkrijgt de koper en/of opdrachtgever daarmee het recht, op een andere, reeds aan hem onder licentie verstrekt, apparatuur een reeds in licentie gegeven en aan hem overgedragen versie van de software te gebruiken met het doel deze op het in de voornoemde aanvraag genoemde apparatuur te kopiëren, over te dragen en in te zetten.

6.3. De in licentie gegeven software mag slechts op de centrale verwerkingseenheid of systeemconfiguratie (het gelicencieerd apparaat) gebruikt worden waarvan het serienummer op het door TTEC verstrekte licentiecertificaat of in de aanvraag van de koper en/of opdrachtgever van de licentie of de op de door de koper en/of opdrachtgever ingevuld licentie- registreerbewijs aangegeven is. Mocht het serienummer in een specifiek geval niet op de geplande manier gedocumenteerd zijn, dan geldt de centrale eenheid of systeemconfiguratie als het in licentie gegeven apparaat waarop de in licentie gegeven software voor het eerst gebruikt is. De software mag slechts dan gekopieerd, verveelvoudigd of via het computer- netwerk op een ander systeem overgeschreven worden, indien dit voor het functioneren van de in licentie gegeven installatie en voor de archiverings- en zekerheidsdoeleinden noodzakelijk is. Indien het tengevolge van een defect van het apparaat onmogelijk is de software op de in licentie gegeven apparatuur te gebruiken, dan mag de koper en/of opdrachtgever de software tijdelijk op een andere centrale verwerkingseenheid of systeemconfiguratie gebruiken. Bevatten de aan de koper en/of opdrachtgever verstrekte informatiedrager uit technische overwegingen software, die niet behoort tot de in licentie gegeven software, dan mag deze slechts op grond van een speciale licentie gebruikt worden. De software kan technische voorzorgsmaatregelen bevatten teneinde de toegang tot zulke niet gelicentieerde software te verhinderen.

6.4. De koper en/of opdrachtgever mag de in licentie gegeven software slechts voor het gebruik op het in licentie gegeven apparaat en slechts op een door het apparaat te lezen vorm veranderen of met andere software verbinden. Ook als bestanddeel van de aanpassing blijven deze voorwaarden van toepassing op de in licentie gegeven software.

6.5. De koper en/of opdrachtgever brengt op alle volledige of gedeeltelijke kopieën aanpassingen of overbrengingen van de software en copyright vermelding van de auteur aan, zoals op de originele versie van de in licentie gegeven software aangebracht.

6.6. De koper en/of opdrachtgever is verplicht de aan hem verstrekte softwarelicentie- registratiebewijzen binnen 30 dagen ingevuld aan TTEC te retourneren. Hij dient verder aantekeningen te maken van de in licentie gegeven software inclusief de betreffende versie, het serienummer van het in software gegeven apparaat, de plaats waar de in licentie gegeven software zich bevindt en het aantal gemaakte kopieën Op verzoek dient koper en/of opdrachtgever deze aantekeningen aan TTEC te verstrekken.

6.7. De softwarelicentie is niet exclusief en mag slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TTEC aan derden overgedragen worden; verder geeft de softwarelicentie de afnemer en/of opdrachtgever niet het recht onderlicenties te verstrekken of de software aan derden te geven, ook niet indien deze derden eigen apparatuur ter beschikking hebben gesteld, terwijl de koper en/of opdrachtgever tevens niet gerechtigd is gegevens voor derden te verwerken en/of op te slaan. Hiervan zijn uitgezonderd werknemers en opdrachtnemers van de koper en/of opdrachtgever alsmede derden die op rond van een met TTEC aangegane overeenkomst de bepalingen van de softwarelicentie-overeenkomst erkend hebben, alsmede de werknemers en opdrachtnemers van deze derden voor zover dit voor de uitoefening van het overgedragen gebruiksrecht noodzakelijk is.

6.8. De koper en/of opdrachtgever behandelt alle informatie over de software, de gebruiksmethoden en procedures vertrouwelijk. Hij mag deze niet vertalen, decompileren, demonteren of uit de software en/of documentatie afgeleide werken creëren

6.9. De softwarelicenties worden voor onbepaalde tijd verstrekt en kunnen door TTEC slechts op grond van gewichtige redenen met onmiddellijke ingang opgezegd worden. Van een gewichtige reden is sprake, indien de koper en/of opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen jegens TTEC niet nakomt of opeisbare betalingen ondanks aanmaningen onbetaald laat. Zijnerzijds kan de koper en/of opdrachtgever de softwarelicentie met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen tegen het einde van een betalingsperiode schriftelijk opzeggen. Bij opzegging door TTEC of de koper en/of opdrachtgever, heeft de opzegging betrekking op alle aan de koper en/of opdrachtgever ter beschikking gestelde versies van de software, inclusief de daarvan gemaakte kopieën Bij het einde van de softwarelicentie dient de koper en/of opdrachtgever de licentiecertificaten alsmede alle kopieën van de overgedragen versies van de software, ook indien zij bestanddelen van aanpassingen zijn, te vernietigen; de koper en/of opdrachtgever dient deze vernietiging schriftelijk aan TTEC te bevestigen.

6.10. De softwarelicentie geeft uitsluitend het recht tot gebruik van de telkens in licentie gegeven versie.

6.11. Broncodes, die door de auteur voor het verlenen van de licentie vrijgegeven zijn, kunnen slechts op grond van een separaat overeen te komen broncode softwarelicentieovereenkomst ter beschikking gesteld worden.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. TTEC blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de koper en/of opdrachtgever de vorderingen van TTEC ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst. Zolang de zaak niet in eigendom op de koper en/of opdrachtgever is overgegaan, is de koper en/of opdrachtgever verplicht deze voor zijn rekening te verzekeren en te doen onderhouden. De koper en/of opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, te bezwaren, een pandrecht of een stil-pandrecht te vestigen of onder welke benaming dan ook aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij zulks geschiedt op initiatief en ten behoeve van TTEC.

7.2. Indien TTEC het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken, ter zake alle vorderingen welke TTEC op de koper en/of opdrachtgever heeft, een en ander onder de opschortende voorwaarde dat het voorbehoud in eigendom op de koper en/of opdrachtgever overgaat. De koper en/of opdrachtgever verplicht zich zijn medewerking hieraan te verlenen.

7.3. Indien de koper en/of opdrachtgever in gebreke is, is TTEC gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de koper en/of opdrachtgever (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. De koper en/of opdrachtgever zal alle medewerking verlenen teneinde TTEC in de gelegenheid te stellen het hierboven opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de betreffende zaken. Alle kosten en schaden aan, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de koper en/of opdrachtgever bevonden, komen voor diens rekeningen risico.

Art. 8 Garantierechten

8.1. De door TTEC aan koper en/of opdrachtgever verkochte en geleverde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de koper en/of opdrachtgever komende oorzaken, niet aan de overeenkomst voldoen, zullen door TTEC kosteloos worden hersteld of vervangen. Van de vervangen zaken of onderdelen wordt TTEC eigenaar.

8.2. Voor zover door de verkochte en geleverde zaken inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, staat het ter keuze van TTEC de betreffende zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de daarvoor geleverde tegenprestatie dan wel kan TTEC trachten het bezwaar op andere wijze op te lossen. De hiervoor omschreven verplichting geldt slechts wanneer de koper en/of opdrachtgever de betreffende tekortkoming of het betreffende gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan TTEC ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum waarop de betreffende zaak door TTEC is afgeleverd. Door vervanging of herstel wordt deze garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

8.3. Verder verliest koper en/of opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij TTEC niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

8.4. Indien koper en/of opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met TTEC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit is TTEC met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

Art. 9. Aansprakelijkheid

9.1. TTEC is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen schade aan personen en/of zaken van derden, behalve ingeval van grove schuld of opzet harerzijds. In de hierboven bedoelde zin is TTEC eveneens niet aansprakelijk voor handelingen van haar ondergeschikten of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hieronder begrepen grove schuld of opzet van die personen.

9.2. In die gevallen waarin TTEC aansprakelijk is voor vergoeding van geleden schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van de geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of verrichte werkzaamheden. Mocht TTEC met koper en/of opdrachtgever een overeenkomst gesloten hebben uit hoofde waarvan TTEC telkens een dienst c.q. prestatie zal leveren, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat koper en/of opdrachtgever jaarlijks aan TTEC voor haar diensten betaalt, echter met een maximum van € 50.000,--.

9.3. Indien TTEC, om welke reden dan ook, aansprakelijk mocht zijn voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet, te wijten aan TTEC of aan personen voor wie TTEC verplicht is haar aansprakelijkheid te aanvaarden, is deze schade beperkt tot het bedrag waarvoor TTEC haar aansprakelijkheid heeft verzekerd.

9.4. Bij verlies van gegevens is TTEC slechts aansprakelijk voor die kosten die de koper en/of opdrachtgever moet maken om de datagegevens te herstellen. TTEC is slechts gehouden tot vergoeding van deze kosten indien koper en/of opdrachtgever vlak voor de handeling die tot het verlies van de datagegevens heeft gevoerd een backup had gemaakt.

9.5. Iedere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten, bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van de leveringstermijnen, wegens storing van een productie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuk en/of rechten van intellectuele eigendom.

9.6. De koper en/of opdrachtgever vrijwaart TTEC tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze, als gevolg van de door TTEC verkochte en geleverde zaak c.q. geleverde diensten, te lijden of geleden schade.

9.7. De koper en/of opdrachtgever kan mogelijke aanspraken die hij ten opzichte van TTEC geldend kan maken, slechts met uitdrukkelijke toestemming van TTEC aan derden over te dragen.

Art. 10 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door TTEC niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen oorlog (natuur-) rampen, blokkades, oproer, staking, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen. Met overmacht wordt mede gelijk gesteld alle overige van de wil van TTEC onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet en grove schuld. Voor de duur van deze omstandigheden is TEC van haar plicht tot levering bevrijd en is zij nadat deze omstandigheden zijn opgeheven, gerechtigd na haar keuze de overeengekomen hoeveelheid te leveren of van de overeenkomst terug te treden. Duurt de overmacht situatie langer dan 8 weken, dan is ook koper en/of opdrachtgever gerechtigd om van de overeenkomst terug te treden, indien alsdan nog niet geleverd is.

Art. 11 Garantie voor softwareproducten

11.1. TTEC garandeert, dat de in licentie gegeven software voldoet aan de functies en prestatiekenmerken, die in het op het tijdstip van de licentieverstrekking geldende “Software Product Description” voor de betreffende software producten opgenomen zijn. De technische gegevens, specificaties en prestatiebeschrijvingen in deze Software Product Decription bieden geen garanties tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig zijn aangemerkt.

11.2. Indien aan bepaalde functies of prestaties van de Software Product Description niet voldaan wordt, volgt naar keuze van TTEC een verbetering, eventueel in de vorm van levering van een nieuwe versie of terugname van de software tegen teruggave van de reeds betaalde licentievergoedingen.

11.3. Geen recht op garantie bestaat voor niet door TTEC geleverde en respectievelijk niet conform de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen gekopieerde software. Dat geldt niet voor software of computersystemen, die niet minimale hardwareconfiguratie en software uitvoering volgens de Software Product Descriptions bevatten.

11.4. De garantieperiode is, indien geen langere periode overeengekomen is, 1 jaar. Deze periode begint bij installatie van de software, voor zover die door TTEC geïnstalleerd wordt, anders bij aflevering. Voor het overige gelden tevens de garantiebepalingen zoals genoemd in artikel 8.

Art.12 Octrooi, uitvoerbepalingen

12.1. Mocht een derde ten opzichte van koper en/of opdrachtgever zelf inbreuk maken op de industriële eigendom betreffende de geleverde zaken, dan is koper en/of opdrachtgever verplicht TTEC daarvan direct op de hoogte te stellen. Alsdan staat het TTEC vrij, eventueel met ondersteuning van de koper en/of opdrachtgever, echter op kosten van TTEC, alle onderhandelingen over een oplossing dan wel, indien noodzakelijk, een procedure te voeren. Onder geen beding aanvaardt TTEC iedere aansprakelijkheid voor schade of inbreuk op intellectuele eigendom.

12.2. Zijn de geleverde goederen door de koper en/of opdrachtgever geëxporteerd dan dient de koper en/of opdrachtgever bij de uitvoer de geldende bepalingen in acht te nemen. Bij uitvoer van uit de Verenigde Staten afkomstige goederen dient koper en/of opdrachtgever tevens de Amerikaanse voorschriften in acht te nemen.

Art. 13 Servicecontract

13.1. Het afsluiten van serviceovereenkomsten geschiedt op basis van de On Site-garantiebepalingen van Transtec die tezamen met het registratiebewijs bij levering meegezonden worden. Het servicecontract komt eerst tot stand nadat de koper en/of opdrachtgever het registratiebewijs binnen 30 dagen na ontvangst aan TTEC heeft teruggestuurd.

13.2. Voor installaties, reparaties en adviezen gelden de ter zake door Transtec AG gehanteerde voorwaarden.

Art. 14 Slotbepalingen

De koper en/of opdrachtgever gaat er mee akkoord, dat TTEC de uit welken hoofde dan ook verkregen gegevens voor haar eigen zakelijke doeleinden, ook binnen haar onderneming inclusief haar dochterondernemingen mag gebruiken.

Art. 15 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.